ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2567-นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2567
ณ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา : 14:08
 ม.ต้น รวม
   Gifted วิทย์-คณิต มัธยมต้น 36
   Mini English Program M1 38
รวมทั้งหมด   74
 ม.ปลาย รวม
   Gifted วิทย์-คณิต มัธยมปลาย 8
   Smart English Program M4 9
   Gifted ประเภทโรงเรียนเดิม 34
   SEP ประเภทโรงเรียนเดิม 34
รวมทั้งหมด   85
 [ม.ต้น] (รับ 36 คน)
  • Gifted วิทย์-คณิต มัธยมต้น
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 1 2 3
 11 ก.พ. 2567 5 12 17
 12 ก.พ. 2567 3 0 3
 13 ก.พ. 2567 2 3 5
 14 ก.พ. 2567 6 2 8
รวม  17 19 36
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • Mini English Program M1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 2 1 3
 11 ก.พ. 2567 13 9 22
 12 ก.พ. 2567 0 4 4
 13 ก.พ. 2567 3 2 5
 14 ก.พ. 2567 2 2 4
รวม  20 18 38
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • Gifted วิทย์-คณิต มัธยมปลาย
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 2 0 2
 11 ก.พ. 2567 0 1 1
 13 ก.พ. 2567 1 0 1
 14 ก.พ. 2567 1 3 4
รวม  4 4 8
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • Smart English Program M4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 10 ก.พ. 2567 1 0 1
 11 ก.พ. 2567 1 1 2
 12 ก.พ. 2567 1 0 1
 13 ก.พ. 2567 1 3 4
 14 ก.พ. 2567 0 1 1
รวม  4 5 9
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • Gifted ประเภทโรงเรียนเดิม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2567 13 21 34
รวม  13 21 34
 [ม.ปลาย] (รับ 36 คน)
  • SEP ประเภทโรงเรียนเดิม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2567 8 26 34
รวม  8 26 34