ปีการศึกษา
2567
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2567-นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2567
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
Gifted M1
ม.ต้น
MEP M.1
ม.ต้น
M1
ม.ปลาย
Gifted M4
ม.ปลาย
SEP M.4
ม.ปลาย
Gifted เดิม
ม.ปลาย
SEP เดิม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
28 ม.ค. 2567 - 1 1                     1 1                  
2 ก.พ. 2567 - 2 2   1 1   1 1                              
3 ก.พ. 2567 - 1 1         1 1                              
4 ก.พ. 2567 4 2 6 2   2 2 2 4                              
5 ก.พ. 2567 12 12 24 5 4 9 7 7 14               1 1            
6 ก.พ. 2567 3 2 5 3 1 4   1 1                              
7 ก.พ. 2567 2 7 9   2 2 2 2 4         2 2   1 1            
8 ก.พ. 2567 8 6 14 4 3 7 4 3 7                              
9 ก.พ. 2567 5 2 7 2   2 2   2       1 2 3                  
10 ก.พ. 2567 9 7 16 1 2 3 3 1 4       2 4 6 3   3            
11 ก.พ. 2567 9 10 19 6 7 13 1 1 2       1   1 1 2 3            
12 ก.พ. 2567 4 8 12 1 2 3 2 5 7       1 1 2                  
13 ก.พ. 2567 6 3 9 3 1 4 2 1 3       1   1   1 1            
14 ก.พ. 2567 24 49 73 3   3                     2 2 13 21 34 8 26 34
รวม  86 112 198 30 23 53 25 25 50       6 10 16 4 7 11 13 21 34 8 26 34